Đăng ký tham gia chiến dịch 60 ngày cùng Linh Nhâm