Chính sách doanh nghiệp

  1. Các quy định được dẫn chiếu trong Chính Sách và Quy Định là một phần không thể tách rời của Chính Sách và Quy Định.

  2. MỸ PHẨM LINH NHÂM và Khách Hàng có trách nhiệm thực hiện mọi nghĩa vụ quy định tại Chính Sách và Quy Định này.

  3. Nếu bất kỳ nội dung nào của các Chính Sách và Quy Định này bị bất kỳ cơ quan có thẩm quyền xem là vô hiệu hoặc không thể thực hiện toàn bộ hoặc một phần, thì tính hiệu lực của các nội dung khác trong Chính Sách và Quy Định này sẽ không bị ảnh hưởng.

  4. Chính Sách và Quy Định này và mọi vấn đề phát sinh trong quan hệ hợp đồng giữa MỸ PHẨM LINH NHÂM và Khách Hàng sẽ được hiểu và điều chỉnh theo quy định của luật pháp Việt Nam. Mọi tranh chấp, khác biệt, khiếu nại phát sinh từ/hoặc liên quan đến nội dung của Điều Khoản Và Điều Kiện này sẽ được giải quyết thông qua thương lượng trên tinh thần thiện chí trong vòng ba mươi (30) ngày. Nếu không thể giải quyết trong thời hạn ba mươi (30) ngày này, tranh chấp, khiếu nại trên có thể được giải quyết tại cơ quan tòa án có thẩm quyền.